Friday, August 10, 2012

ஸ்ரீசூக்தம்-Sri Suktam


 Sri Suktam is the Vedic Hymns revering Sri or Goddess Lakshmi, the Goddess of Wealth, Prosperity and Fertility. Sri Sukta is one of the Pancha Suktam (5 Suktams).

Sri Lakshmi Suktam Sanskrit Devotional Hymn Lyrics

Sri Gurubhaya Namah! Hari Om
Hiranyavarnaa harineem suvarna rajaathastrajam,
Chandraam hiranmayeem jatha vedo ma aavaha. 1

Thaam ma aavaha jatha vedo Lakshmi- manapagaaminim,
Yasyam hiranyam vindeyam kaamaswam purushanaham. 2

Aswa poorva radha madhyaam hasthi nadha prabhodhineem,
Sriyam devi upahvaye srirma deveem jupathaam. 3

Kaam sosmathim hiranya praakaram aardhra jwalantheem truptham tharpayantheem,
Padme sthithaam padma varnaam thaam ehopahvaye sriyam. 4

Chandraam prabhasam jwalanthim sriyam loke deva jushta mudhaaram,
Thaam padmineemeem saranamaham prapadhye lakshmeerme nasyatham twam vrune 5

Adhityavarne thamaso adhijaatho vanaspathisthva vrukshodha bilwa,
Tasya phalaani tapasa nudhanthu mayaantharayascha bahya alakshmi. 6

Upaithu maam deva sakhaa keertheeya maninaa saha,
Pradhur bhoothosmo rashtresmin keerthim vruddhim dadhathu me. 7

Kshupthipaasa malaam jyeshtamalakshmim nasayamyaham,
Abhoothim masamrudheem cha sarva nirnudha me grahad. 8

Gandhadwaaram dhuradapaa nithyapushtaam kareepineem,
Easwaree sarva bhoothaanam thaam ehopahvaye swayam. 9

Maanasa kamamaakrutheem vachassathya maseemahi,
Pasoonaam roopamannasya mayi sree srayathaam yasa. 10

Kardhamena prajaa bhoothaa mayi sambhava kardhama,
Sriyam vaasaya me kule matharam padmamalineem. 11

Aapa srujanthu snigdhani Chikleetha vasa me gruhe,
Ni cha deveem matharam sriyam vasaya se kule. 12

Aardhraa pushkarineem pushteem suvarna hema malineem,
Sarvaa hiranmayeem lakshmim jathaveda ma avaha. 13

Aardhraa ya karinim yashtim pingalaam padmalineem,
Chanraam hiranmayeem lakshmeem jathavedo ma avaaha. 14

Thaam ma avaha jathavedo Lakshmi managaamineem,
Yasyaam hiranyam prabhootham gaavo dasyoswaan vindheyam purushapaanaham 15

Ya suchi prayatho bhoothwa juhu yaadajya mavaham
Sriya panchadasascha cha srikaama ssathatham japeth. 16

Ananda, Kardamashaiva Chikleedha ithi vishrutha,
Rishayasthe thraya proktha swayam sreereva devatha. 17

Padmasane padmoru, padamakshi padamasambhave,
Twam maam bhajaswa padamakshi yena sowkhyam labhamyaham. 18

Aswadhabhi cha godhayee dhanadayee maha dhane,
Dhanam me jupathaam devi sarva kaamartha siddhaye. 19

Puthra , pouthra , dhanam dhanysm hasthyaswajaavigoradham,
Prajaanaa bhavasi mathaa ayushmantham karothu maam. 20

Chandramam lakshmeem eesaanaam sooryamaam sriyam easwareem,
Chandrasooryagni varna maam Sri Mahalakshmim upasmahe. 21

Dhana magnir , dhanam vayur dhanam sooryor dhanam vasu,
Dhanam indro brahaspathir varuno dhanamasnuthe. 22

Vainatheya somam, pibha somam, pibhathu vruthraha,
Somam dhanasya somino mahyam dadathu somini. 23

Na krodho na cha matsarya na lobho naa shubha mathi,
Bhavanthi krutha punyanam bakthaanam sri suktham japeth sada. 24


Varshanth the vibhavari dhivo abhrasya vidhuyutha,
Rohanthu sarva bheejanyava brahmodweepo jahi. 25

Padmapriye, padmini, padmahasthe, padmalaye, padmadalaayathakshi.
Viswapriye Vishnu manonukoole twat pada padmam mayi sannidasthwa. 26

Maha devyai cha vidmahe, Vishnu patnai cha dheemahi,
Thanno Lakshmi prachodayath. 27

Ya sa padmasanastha Vipuls katithati padma pathrayathakshi,
Dambheera varthanabhi sthanabhara namitha shubravasreouttareeya,
Lakshmeer divyai gajendrai mani gana kkachithai sthaptha hema kumbhai,
Nithyam sa padmahastha mama vasathu gruhe sarva mangalya yuktha. 28

Lakshmeem ksheera samudra raja thanayam,
Sri rangadhaameswareem ,
Dasi bhootha samastha deva vanithaam ,
Lokaika deepthanguraam,
Sriman manda kataksha labdha,
Vibhava brahmendra gangadaraam,
Twaam trilokya kutumbinim sarasijaam,
Vande mukunda priyaam. 29

Siddha Lakshmi moksha Lakshmir jayalakshmi saraswathi,
Sri lakshmir vara Lakshmi cha prasanna bhava sarvada. 30

Varankusou pasamabheethi mudraam ,
Karai vahantheem, Kamalasanasthaam,
Kalaka koti prathibhaam trinethraam,
Bajehamadyam jagadeeswareem thaam. 31

Sarva mangala Mangalye,
Shive, Saravartha sadhake,
Saranye Trayambake,
Gowri narayani namosthuthe 3
2 

No comments:

Post a Comment